Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών:  https://www.upatras.gr/stay-tuned/assessors/ είναι αναρτημένα τα Μητρώα Αξιολογητών του Τμήματος ΕΤΤ του Πανεπιστημίου Πατρών (Εσωτερικά και Εξωτερικά μέλη).

Επισυνάπτεται το επικαιροποιημένο Μητρώο Αξιολογητών του Τμήματος ΕΤΤ, το οποίο εγκρίθηκε στην αριθ. 56/18.11.2021 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παν. Πατρών.