Εικόνα Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα Επιλογής Μάθημα εαρινού εξαμήνου που οι φοιτητές μπορούν να το επιλέξουν στο 6ο, 8ο και 10ο εξάμηνο σπουδών, ή σε οποιοδήποτε εξάμηνο αν είναι επί πτυχίω. Η ΠΑ έχει διάρκεια δύο (2) συνεχόμενων μηνών και μπορεί να πραγματοποιείται σε μεγάλη ποικιλία φορέων που σχετίζονται με το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος ΕΤΤ, όπως Δημόσιοι Φορείς Μελετών και Ερευνών, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Βιομηχανίες, Ιδιωτικές Εταιρείες, Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κ.ά. 

Συνήθως η ΠΑ πραγματοποιείται στο διάστημα από την 1η Ιουλίου έως την 31η Αυγούστου, όμως οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν την ΠΑ σε οποιοδήποτε δίμηνο μέσα στο εαρινό εξάμηνο. Την επίβλεψη του κάθε φοιτητή προβλέπεται να αναλαμβάνει κάποιος καθηγητής του Τμήματος ως Ακαδημαϊκός Επόπτης, ο οποίος θα είναι και αυτός που θα επιβεβαιώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της ΠΑ. Μέσα στις υποχρεώσεις που έχει κάθε Ακαδημαϊκός Επόπτης είναι ο περιοδικός έλεγχος της πορείας πραγματοποίησης της ΠΑ του φοιτητή. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δίμηνης απασχόλησης στο φορέα της ΠΑ, ο κάθε Ακαδημαϊκός Επόπτης συντάσσει και υποβάλει προς την Επιτροπή της ΠΑ την Έκθεση Αξιολόγησης του φοιτητή, έτσι ώστε ο φοιτητής να μπορεί να κατοχυρώσει το μάθημα της ΠΑ, αλλά και να πάρει την αποζημίωσή του, που φτάνει στο συνολικό ποσό των 500 Ευρώ. Συνήθως λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων της ΠΑ, πραγματοποιείται επιλογή των φοιτητών. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών μπορεί να βρουν οι φοιτητές στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.