Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής

Διευθυντής Εργαστηρίου: Άγγελος Πατάκας , Καθηγητής

Ιστοσελίδα Εργαστηρίουhttp://plantlab.deapt.upatras.gr


Μήνυμα Διευθυντή Εργαστηρίου


Το εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 2001 και κατόρθωσε σε σύντομο χρονικό διαστημα να αναπτυχθεί και να αποτελεί σήμερα σημαντικό ερευνητικό κέντρο όχι μόνο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλαδος αλλά και για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Στον ερευνητικό τομέα οι δραστηριότητες του εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής επικεντρώνονται:
α) στην μελέτη οικοφυσιολογικών-βιοχημικών μηχανισμών προσαρμογής φυτών υπό συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων και στην γεωργία ακριβείας,
β) στον έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών και
γ) ταυτοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης αγροτικών προιόντων και τροφίμων. Το εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής απέκτησε, κυρίως μέσω τη ς συμμετοχής του σε αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, σημαντική ερευνητική υποδομή και εξοπλισμό προς εκπλήρωση των παραπάνω αναφερόμενων ερευνητικών του στόχων. Αποτέλεσμα αυτής της υποδομής αλλά και της ερευνητικής προσπάθειας των μελών του εργαστηρίου είναι η δημοσίευση αριθμού επιστημονικών εργασιών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και η σύναψη δι-ιυδρυματικών συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Α. Πατάκας
Καθηγητής
Διευθυντής του εργαστηρίου


Επικοινωνία


Eργαστήριο Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών


Διεύθυνση : Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, (1ο Κτίριο, Ισόγειο)

Τηλέφωνο : 26410 74145

Email:Ερευνητική Δραστηριότητα


Το εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής δραστηριοποιείται προς δύο κύριες κατευθύνσεις:
 1. εκπαιδευτικές
 2. ερευνητικές
Στον εκπαιδευτικό τομέα σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα που άπτονται της Μορφολογίας- Φυσιολογίας φυτού, Δενδροκομίας-Αμπελουργίας καθώς και εφαρμογής καινοτόμων φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών τεχνικών.
 
Στον ερευνητικό τομέα οι δραστηριότητες του εργαστηρίου επικεντρώνονται στα εξής:
 1. Γεωργία Ακριβείας
 2. Έλεγχος υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε διαφορετικά υποστρώματα (νερό, έδαφος, φυτικούς ιστούς, αγροτικά προϊόντα).
 3. Έλεγχος αυθεντικότητας και πιστοποίησης της Γεωγραφικής προέλευσης αγροτικών προϊόντων & τροφίμων.

Υποδομή


Στα πλαίσια του εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο προσδιορισμού:
α) Οικοφυσιολογικών και υδροδυναμικών παραμέτρων των φυτών
β) Υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε διαφορετικά υποστρώματα (νερό, έδαφος, φυτικούς ιστούς, αγροτικά προϊόντα)
γ) Γεωγραφικής προέλευσης αγροτικών προϊόντων & τροφίμων.
 
Πιο συγκεκριμένα ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
α)
 • Ανοικτά φορητά σύστηματα μέτρησης ανταλλαγής αερίων (φωτοσύνθεση, διαπνοή, στοματική αγωγιμότητα κλπ)
 • Φορητά όργανα μέτρησης φθορισμού Χλωροφύλλης
 • Αισθητήρες-καταγραφικά μικροκλιματικών παραμέτρων
 • Αισθητήρες προσδιορισμού εδαφικής υγρασίας
 • Συσκευές προσδιορισμού υδατικού δυναμικού (Pressure bomb)
 • Αισθητήρες προσδιορισμού ταχύτητας ανοδικού ρεύματος (sap flow)
 • Θερμόμετρα υπέρυθρης ακτινοβολίας
 • Σύστημα μέτρησης υδραυλικής αγωγιμότητας.

β)

 • Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας διπλής μάζας (UPLC-MS-MS)
 • Αέριο χρωματογράφο με φασματοφωτομετρία μάζας (GC-MS) Shimadzu QP2010.
 • Δύο αέριους χρωματογράφους Shimadzu 2010 και 17A με ανιχνευτές ECD και FΙD αντίστοιχα.
 • Σύστημα υγρής χρωματογραφίας HPLC Dionex με δύο ανιχνευτές DIA και UV-Vis.
 • Φασματοφωτόμετρο UV/Vis διπλής δέσμης (Jasco)
 • Φλογοφωτόμετρο για τον προσδιορισμό μακροθρεπτικών συστατικών
 • Συσκευή προσδιοριμού Ν2 κατά Kjeldhal (Velp)
 • Συστήματα επεξεργασίας και προετοιμασίας δειγμάτων νερού, εδάφους, φυτικών δειγμάτων και τροφίμων για ανάλυση (πχ. λυοφιλιοποίηση, Ultra Turrax ομογενοποιητές, εκχύλιση Soxhlet, φυγόκεντροι κ.α)
 • Συστήματα εκχύλισης και προσυγκέντρωσης δια της στερεάς φάσης (Solid Phase Extraction).
 • Ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες αποθήκευσης και συντήρησης δειγμάτων
γ)
 • Σύστημα προσδιορισμού ισοτοπικού λόγου με φασματοσκοπία μάζας «IRMS».

Ερευνητικά Προγράμματα


Το εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής συμμετείχε και συμμετέχει στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα:

2011-2014. «Holistic approach of drought adaptation mechanisms in lotus corniculatus natural populations for optimization of production under water stress», χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘπρόγραμμα Αρχιμήδης.

2011-2014. «Χρήση οικοφυσιολογικών δεικτών προς αύξηση ανταγωνιστικότητας προϊόντων ροδιάς». Δράση εθνικής εμβέλειας «Ενίσχυση νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων», πράξη «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης», χρηματοδότηση Γ.Γ.Ε.Τ.

2011-2013. «Ακριβική διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Χρηματοδότηση «Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013».

2011-2013. «Dissipation, transport of selected pesticides in soil-water systems and the impact on soil microorganisms and selfsown floa in experimental field cultivations of energy crops (PEST-SOW-E-CROP)», χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ, Πρόγραμμα Αρχιμήδης.

2011-2013. «Development of advanced oxidation processes (AOPs) with the use of nanomaterials and sunlight, fro the removal of various organic toxic micropollutants, endocrine disrupters and cyanotoxins from natural waters and sewages (AOP-Nanomat)», Thalis Project.

2011-2013. «Development of functional micro- and mesoporous hybrid materials for technology and environmental applications (POROTECH)», Thalis Project.

2010-2013. «Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε αγροτικά προϊόντα και εκτίμηση της διατροφικής πρόσληψης», ΕΠΕΔΒΜ-Ηράκλειτος ΙΙ.

2010-2013. «Βελτιστοποίηση των φυσικών αντιοξειδωτικών παραγόντων των φυτών μέσω του ελέγχου των θρεπτικών συστατικών» ΕΠΕΔΒΜ-Ηράκλειτος ΙΙ.


Ερευνητικό Προσωπικό


 • Καθηγητής Αθανάσιος Λάνταβος
 • Καθηγητής Άγγελος Πατάκας
 • Επίκουρος Καθηγητής, Βασίλειος Τριανταφυλλίδης
 • Επίκουρος Καθηγητής, Αναστάσιος  Ζώτος
 • Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) Αλεξάνδρα Τσίντζου
 • Μεταδιδάκτορας Α. Μπεης
 • Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε. Κόκκοτος
 • Υποψήφιος Διδάκτωρ Ι. Προδρόμου
 • Υποψήφιος Διδάκτωρ Α. Πιτταράς