Κεφαλίδα Σελίδας

Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΕΤΤ προβλέπεται μεγάλος αριθμός από εκπαιδευτικές εκδρομές-επισκέψεις ώστε οι φοιτητές να γνωρίσουν από κοντά τις διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων όπως αυτές πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ανά την Ελλάδα, αλλά και σε πρωτοποριακές μικρές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα. Τέτοιες εκπαιδευτικές επισκέψεις προβλέπονται σχεδόν σε όλα τα έτη σπουδών, ακόμη και στα πλαίσια μαθημάτων επιλογής, και αποτελούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου τμήματος με στόχο, εκτός από τη διεύρυνση της γνώσης των φοιτητών, και την ενίσχυση των επαγγελματικών τους προοπτικών αργότερα ως απόφοιτοι.