Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου : http://foodtechlab.deapt.upatras.gr/

Η ίδρυση του μη θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφίμων αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. αριθμ 180/28-3-2012 του Τμήματος ΔΕΑΠΤ, κατόπιν μετονομασίας του Εργαστηρίου Ζωικής Παραγωγής, και εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας στη Συνεδρία της αριθμ 22/14-5-2012.

Σε εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 4 του Π.Δ. 52/2022 ΦΕΚ 131/Α/7.7.2022 και κατόπιν της συγχώνευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Αγρίνιο, σε Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο, το Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων εντάχθηκε στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα : α) Συντήρηση Τροφίμων, β) Ασφάλεια Τροφίμων, γ) Γενική & Ανόργανη Χημεία δ) Οργανική Χημεία, ε) Υλικά Συσκευασίας και στ) Προσδιορισμός Γεωγραφικής Προέλευσης Αγροτικών Προϊόντων.

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

 • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω.
 • Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 • Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Επικοινωνία


Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών


Διεύθυνση : Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100, Αγρίνιο (2ο Κτίριο, Ισόγειο)

Τηλέφωνο : 26410 74153  

Email: Ερευνητική Δραστηριότητα


        Ανάπτυξη καινοτόμων υβριδικών νανοσύνθετων πολυμερών για αγροτικές εφαρμογές.

Η παρασκευή καινοτόμων ή / και βιοδιασπώμενων νανοσύνθετων πολυμερών υλικών για εφαρμογή ως υλικά επικάλυψης θερμοκηπίων ή γεωμεμβράνες.

Στην κατεύθυνση αυτή έχουν είδη αναπτυχθεί νανοσύνθετα υλικά ευρέως χρησιμοποιούμενων  πολυμερών (LDPE, PS, PE) με αργίλους (clays) ενώ το εργαστήριο έχει ερευνητική συνεργασία με την πρωτοπόρα στον τομέα βιομηχανία ανάπτυξης πλαστικών για αγροτικές εφαρμογές «Πλαστικά Κρήτης».


        Ανάπτυξη υβριδικών υλικών πολυμερών-βιοπολυμερών για χρήση ως υλικά έξυπνης – ενεργής συσκευασίας τροφίμων.

Η σύνθεση καινοτόμων νανοσύνθετων υλικών συσκευασίας με

 • αυξημένες ιδιότητες φραγμού σε υγρασία και οξυγόνο
 • αυξημένη αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δραστηριότητα

Στην κατεύθυνση αυτή παρασκευάζονται:

 • νανοσύνθετα υλικά  με βάση το άμυλο ή τη χιτοζάνη, φυσικά διαθέσιμων πλαστικοποιητών και νανοδομών
 • νανοσύνθετα υλικά πολυμερών (LDPE, PE, PS) και βιοπολυμερών (χιτοζάνη, κυτταρίνη και άμυλο) με νανοδομές και εκχυλίσματα αιθέριων ελαίων ελληνικών αρωματικών φυτών
 • νανοσύνθετα υλικά πολυμερών – βιοπολυμερών με οξείδια του Zn, Mg, Cu και Ti για χρήση ως νανοαισθητήρες υγρασίας και οξυγόνου σε ενεργές συσκευασίες

Ο έλεγχος των μηχανικών ιδιοτήτων, της διαπερατότητας σε υγρασία και οξυγόνο και η αντιοξειδωτική δράση πραγματοποιούνται με την υλικοτεχνική υποδομή του εργαστηρίου ενώ για τον έλεγχο των θερμομηχανικών ιδιοτήτων της αντιμικροβιακής δράσης και της τοξικότητας των τελικών φιλμ έχει αναπτυχθεί ερευνητική συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας, Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με συμμετοχή της βιομηχανίας «Αχαϊκά Πλαστικά» η οποία έχει αναλάβει τη διαδικασία “scale up”

      Πρόγραμμα AntiMicrOxiPack – Μεμβράνες συσκευασίας τροφίμων με ελεγχόμενη αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση.

Το εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τα Εργαστήρια ΕΣΕΥ και ΕΒΙΟΤ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την εταιρεία Αχαϊκά Πλαστικά ΑΒΕΕ, και το Εργαστήριο IPER, συμμετέχουν στο καινοτόμο πρόγραμμα AntiMicrOxiPack – Μεμβράνες συσκευασίας τροφίμων με ελεγχόμενη αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη εύκαμπτων βιοενεργών μεμβρανών με ελεγχόμενη αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση για υλικά συσκευασίας και συντήρησης τροφίμων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των Ειδικών Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του έργου: https://antimicroxipack.project.uoi.gr/


Ερευνητικό Προσωπικό


 • Αθανάσιος Λάνταβος, Καθηγητής
 • Άγγελος Πατάκας, Καθηγητής
 • Άρης Γιαννακάς,  Επίκουρος Καθηγητής
 • Αρετή Λεοντίου, Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) 
 • Αλεξάνδρα Τσίντζου, Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) 
 • Αικατερίνη Κατερινοπούλου, Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
 • Γεωργία Λαίνιώτη, Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)