Ερευνητική Δραστηριότητα


Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αποτυπώνεται στις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, στην συγγραφή πλήθους επιστημονικών βιβλίων και ακαδημαϊκών σημειώσεων καθώς και στην συμμετοχή των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ του Τμήματος σε διεθνή και ελληνικά ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα.


Ερευνητική Δραστηριότητα


Όσον αφορά τη δημοσίευση ερευνητικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ του Τμήματος εμφανίζουν αξιόλογο αριθμό δημοσιεύσεων σε υψηλής στάθμης διεθνή επιστημονικά περιοδικά μερικά από τα οποία είναι τα ακόλουθα:

 • Advances and Applications in Statistics
 • Agricultural Economics
 • Agrochimica
 • Agronomie
 • American Journal of Enology and Viticulture
 • Animal Feed Science and Technology
 • Applied Economic Letters
 • Applied Economics
 • Applied Polymer Science
 • Applied Soft Computing
 • Benchmarking: An International Journal
 • British Food Journal
 • Business Process Management Journal
 • Catalysis Communications
 • Catalysis Today
 • Computers and Industrial Engineering
 • Computers and Operations Research
 • Environmental and Experimental Botany
 • Environmental Science and Technology
 • Environment and Planning
 • European Journal of Marketing
 • European Journal of Operational Research
 • European Polymer Journal
 • European Review of Agricultural Economics
 • Expert Systems with Applications
 • Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis
 • Control, Exposure & Risk Assessment
 • Food Control
 • Food Policy
 • IEEE Signal Processing Magazine
 • IEEE Transactions in Reliability
 • IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
 • IEEE Transactions on Signal Processing
 • International Advances In Economic Research
 • International Journal of Economic Research
 • International Journal of Production Economics
 • International Journal of Production Research
 • International Journal of Productivity and Performance Management
 • International Journal of Retail & Distribution Management
 • International Journal of Quality and Reliability Management
 • International Journal of Quality and Services Sciences
 • Journal of Agricultural and Applied Economics
 • Journal of Agricultural Food Economics
 • Journal of Applied Economics
 • Journal of Catalysis
 • Journal of Environmental Management
 • Journal of Environmental Protection and Ecology
 • Journal of Financial Services Marketing
 • Journal of Food, Agriculture & Environment
 • Journal of International Food and Agribusiness Marketing
 • Journal of Internet Banking and Commerce
 • Journal of Manufacturing Technology Management
 • Journal of the Operational Research Society
 • Journal of Plant Physiology
 • Journal of Retailing and Consumer Services
 • Life Sciences
 • Management of Environmental Quality: An International Journal
 • Management Science
 • Managing Service Quality
 • Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications
 • Operations Research
 • Operations Research Letters
 • Plant Science
 • Regional Studies
 • Small Ruminant Research
 • Soft Computing
 • Statistics and Probability Letters
 • The TQM Journal
 • Total Quality Management and Business Excellence
 • Vitis

Ερευνητικά Προγράμματα


Στο ίδιο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας ανήκει και η συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα τα κυριότερα των οποίων είναι τα ακόλουθα:
 1. «Αναδιάρθρωση καλλιέργειας καπνού με καλλιέργειες ενεργειακών και αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών», Μέτρο 8 του ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 2181/02, (χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση).
 2. «Συστήματα επιχειρηματικής καθοδήγησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στις ζώνες καπνοπαραγωγής με προσανατολισμό τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα αυτών», Μέτρο 8 του ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 2182/02, (χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση).
 3. «Tools, Technologies, and Trust in Sustainable Food Chains Proposal acronym: TOOTS», Large – scale integrating project FP7, (χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση).
 4. «Αδυναμίες και προοπτικές του παραγωγικού ιστού των νομών και περιφερειών της Ελλάδας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής διεύρυνσης – Επιπτώσεις στην απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα» (χρηματοδότηση: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας).
 5. «Οικονομικό Περιβάλλον, Θεσμικό Πλαίσιο και Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (χρηματοδότηση: ΕΒΕΑ).
 6. «Στρατηγικές και Καλές Πρακτικές Ενίσχυσης της Απασχόλησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» (χρηματοδότηση: ΟΑΕΔ).
 7. «Ειδικό Τομεακό Πρόγραμμα Βαμβακιού στην Ελλάδα, 1982-1986», (χρηματοδότηση: Οργανισμός Βάμβακος).
 8. «Ανάπτυξη καινοτόμων νανοσύνθετων υλικών πολυμερών – αργίλων με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και χαμηλή διαπερατότητα», ΠΕΝΕΔ-03, (2005-2009).
 9. «Προσαρμοστική αποτελεσματικότητα της φυσιολογίας παραγωγής ποικιλιών της αμπέλου υπό τη συνεργιστική δράση ξηρασίας και UV ακτινοβολίας », ΠΕΝΕΔ-03, (2005-2009).
 10. «Επίδραση φυλλόμορφων αργίλων στη μορφολογία και τις ιδιότητες κρυσταλλικών, νανοδομημένων και βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών» ΕΠΕΑΕΚ- ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (2004-2006), (χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ).
 11. «Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας ελέγχου οργανικών ρύπων σε προϊόντα της μεσογειακής διατροφής και των επιπτώσεων στον άνθρωπο» – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ -Πυθαγόρας Ι, Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας. 2004-2006, (χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ).
 12. ΕΤΠΑ-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2003-2006, (χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ).
 13. «Αριστοποίηση συστήματος διαχείρισης αμπελώνα δια της ακριβικής προσέγγισης καλλιέργειας», Υπεργολαβία στα πλαίσια προγράμματος ΕΠΑΝ, χρηματοδότηση ΓΓΕΤ 1/2006-3/2007).
 14. «Πρoσδιoρισμός και αξιoλόγηση επιπέδωv τoξικώv μετάλλωv και εvώσεωv σε άγρια πoυλιά στηv Ελλάδα», στα πλαίσια του προγράμματος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» σε συνεργασία με το Παν. Αιγαίου, 135260/5417, 2003, (χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ).
 15. «Μια νέα προσέγγιση της τεχνικής αρδεύσεων για αριστοποίηση παραγωγικού συστήματος άρδευσης», πρόγραμμα ΕΠΑΝ, 2003, (χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση).
 16. «Έλεγχος των υπολειμμάτων νιτρικών ιόντων στα φυλλώδη λαχανικά και στο νερό στο νομό Αιτωλ/νίας», πρόγραμμα Αρχιμήδης, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, (χρηματοδότηση ΥΠΕΧΩΔΕ).
 17. «Ανάπτυξη μεθοδολογίας μέτρησης και ελαχιστοποίησης των νιτρικών ιόντων και βαρέων μετάλλων σε νερά, εδάφη και λαχανικά του Ν. Αιτωλοακαρνανίας», Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2006-2009, (χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ).
 18. «Μια νέα προσέγγιση της τεχνικής αρδεύσεων για αριστοποίηση παραγωγικού συστήματος», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», Δράση: 4.5.1-Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας Πράξη Φυσικό περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη Θεματικός Τομέας: Υδατικοί πόροι, (χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ).
 19. «Επίδραση διαφορετικών τύπων πλαστικών κάλυψης αμπελώνα στις μικροκλιματικές, φυσιολογικές και αγρονομικές ιδιότητες των πρεμνών», (χρηματοδότηση: Δαιος Πλαστικά ΑΒΕΕ, Κωδ. Ε.Ε 1525).
 20. «Αριστοποίηση διαχείρισης αμπελώνα δια της ακριβικής προσέγγισης καλλιέργειας», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», Διεθνής Συνεργασία στη Βιομηχανική Έρευνα και Δραστηριότητες Ανάπτυξης σε Προανταγωνιστικό Στάδιο-2003, (χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ).
 21. «COST 858. Viticulture: Biotic and abiotic stress», Grapevine Defence Mechanism and Grape Development.
 22. «Επίδραση φυλλόμορφων αργίλων στη μορφολογία και τις ιδιότητες κρυσταλλικών, νανοδομημένων και βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών», ΕΠΕΑΕΚ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, (χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ).
 23. Πρόγραμμα Life Long Learning Programme – GRUNDVIG: «Migrant Language and Social Integration» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: European Commission (ref. 527834 – Lifelong Learning Programme – 1 – 2012 – 1 – GR – GRUNDVIG – GMP). ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣΦΟΡΕΙΣ: EXUS S.A., NGO KMOP, Anziani e non solo soc. Coop. (ANS), Cyprus Neuroscience and Technology Institute (CNTI), ΠανεπιστήμιοΠελοποννήσου.
 24. Πρόγραμμα Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση – Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας ΧΜΕΟΧ περιόδου2009-2014 (EEA GRANTS): «Participatory Action Research to Address Un/Under-Employment at the Local Level». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: EEA GR07/3694. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, Work Research Institute, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
 25. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό δίκτυο με θέμα: Reshaping society and space: home-based self-employment and businesses ((WORKANDHOME). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: European Research Council – ERC Starting Grant2015-2020. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣΦΟΡΕΙΣ: University of Saint Andrews UK, University of Southampton UK, Utrecht University, ILS Dortmund.