Μεταπτυχιακές Σπουδές

Απόκτηση – Βαθμός Πτυχίου

Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς (βαθμός≥5) σε όλα τα υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα που προβλέπονται στο ΠΠΣ με συνολικό αριθμό ECTS ίσο με 300. Στην περίπτωση αυτή, ο βαθμός του πτυχίου εξάγεται σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Β3/2166/87 (ΦΕΚ 308/87 τ.Β΄), Β3/2457/88 (ΦΕΚ 802/16.6.1989 τ.Β΄) και Β3/2882/16.6.1989 (ΦΕΚ 507/27.6.1989 τ.Β΄) με τους κάτωθι υπολογισμούς: Με βάση τις διδακτικές μονάδες που έχει κάθε μάθημα υπολογίζεται ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον επιτυχόντα βαθμό εξέτασης του παραπάνω μαθήματος και στη συνέχεια διαιρείται το άθροισμα των παραπάνω γινομένων δια του αθροίσματος του συνόλου των συντελεστών βαρύτητας.

Σημείωση 1: O συντελεστής βαρύτητας (ΣΒ) για τα μαθήματα με 1-2 ΔΜ είναι 1, για τα μαθήματα με 3-4 ΔΜ είναι 1,5, ενώ για τα μαθήματα με περισσότερες από 4 ΔΜ είναι 2.

Σημείωση 2: Η Πτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί σε παρακολούθηση μαθημάτων με συνολικό αριθμό ECTS ίσο με 30 και έχει συντελεστή βαρύτητας 10, ισοδυναμώντας με έξι εξαμηνιαία μαθήματα.

Απονομή Πτυχίου

Όταν ο φοιτητής εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του (εξεταστικές και πτυχιακή εργασία), λαμβάνει μέρος στην Τελετή Ορκωμοσίας και Απονομής Πτυχίων. Η τελετή αυτή γίνεται δημόσια στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος. Την Ορκωμοσία ακολουθεί η Απονομή των Πτυχίων από τις Πρυτανικές Αρχές και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο Περιγραφή
pdf B20_Kanonismos_Spoudon_1-11-2023