Ενημέρωση Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων σκοπεύουν τη πραγματοποίηση σύγχρονης και υψηλού επιπέδου έρευνας, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των Διδακτορικών Σπουδών πρόκειται να απασχοληθούν στον ερευνητικό τομέα, σε επιχειρήσεις και να αποτελέσουν το ακαδημαϊκό δυναμικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων αποτελεί πηγή ακαδημαϊκής αριστείας και στοχεύει στη διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση του Τμήματος, αλλά και του Πανεπιστημίου Πατρών γενικότερα, και συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του ερευνητικού αποτελέσματος.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη συμμετοχή κάποιου στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών είναι οι ακόλουθες:

  1. Δίπλωμα ή Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου (ή ΤΕΙ) ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ιδρύματος άλλης χώρας που να σχετίζεται με την Επιστήμη και την Τεχνολογία Τροφίμων, τη Χημεία, τη Βιολογία, τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες και τις Επιστήμες της Ζωής.
  2. Μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) απονεμημένο από Εθνικό ή Διεθνές Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, ή τίτλο Integrated Master σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Ν. 4485/2017 (Παράρτημα α).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (για παράδειγμα την ύπαρξη πολύ υψηλού επιπέδου επιστημονικής δημοσίευσης, ή την κατοχή πατέντας), και έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός στο πρόγραμμα και κάποιος υποψήφιος χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για αποφοίτους ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή αντίστοιχων σχολών.

Για υποψήφιους διδάκτορες χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, το ελάχιστο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της διδακτορικής τους διατριβής ορίζεται στα 4 έτη.

Επίσης, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ορίσει την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση κάποιων προπτυχιακών μαθημάτων για αυτούς τους υποψήφιους. Ο χρόνος παρακολούθησης αυτών των υποχρεωτικών επιπλέον μαθημάτων συνυπολογίζεται στο συνολικό ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής τους.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι λιγότερος από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από τη στιγμή του ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής τους επιτροπής.