Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» και διακριτικό τίτλο στην αγγλική «MBA Food Business Management» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.


Το προτεινόμενο πρόγραμμα έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους κατόχους του σχετικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω αναλύσεων πραγματικών περιπτώσεων και συμμετοχής σε επιχειρηματικά παίγνια που βασίζονται στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και του κλάδου των τροφίμων. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος θα αντανακλά την επικαιρότητα και την συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας. Το πλαίσιο αυτού του προγράμματος σπουδών προωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση, επικεντρώνοντας όχι μόνο στη θεωρητική γνώση, αλλά και στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της αναλυτικής ικανότητας των φοιτητών.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Να καλύψει τις ανάγκες υποψηφίων που επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων.
  • Να παρέχει ένα πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο θα προσφέρει σύγχρονο και υψηλής αξίας περιεχόμενο με τη χρήση των πιο ενημερωμένων μεθόδων και εργαλείων.
  • Να συμβάλλει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη εξειδικευμένων και ικανών μεταπτυχιακού επιπέδου επιστημόνων που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η χρονική διάρκεια που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.


Πρόγραμμα Μαθημάτων


Πρόγραμμα εξ αποστεώσεως σπουδών – Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Μ.Δ.Ε. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και δυνητικά στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά δώδεκα (12) μαθήματα, ειδικότερα σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, στη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου, σε πέντε (5) μαθήματα, στη διάρκεια του Β΄ εξάμηνου από τα οποία τα τρία (3) είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα δύο (2) είναι επιλογής, και σε δύο (2) μαθήματα στη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου από τα οποία το πρώτο είναι υποχρεωτικό και το δεύτερο επιλογής, καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς ερευνητική διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Τα μαθήματα θα να πραγματοποιηθούν με την μέθοδο «εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση».

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:


Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
FBM_1.1C
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6
FBM_1.2C
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6
FBM_1.3C
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KAI ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
6
FBM_1.4C
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
6
FBM_1.5C
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
FBM_2.1C
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
6
FBM_2.2C
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6
FBM_2.3C
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ
6
1Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
6
2Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
6
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
FBM_2.1S
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
6
FBM_2.2S
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
6
FBM_2.3S
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6
FBM_2.4S
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
6
FBM_2.5S
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6
FBM_2.6S
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6
FBM_2.7S
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6
FBM_2.8S
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
6

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
FBM_3.1C
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
6
FBM_3.2C
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
18
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

FBM_3.1S
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
6
FBM_3.2S
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6
FBM_3.3S
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6
FBM_3.4S
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ
6
FBM_3.5S
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
6
FBM_3.6S
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
6
FBM_3.7S
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Μ.Σ.       90


Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ΠΜΣ θα απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), όπως ισχύει.

Το διδακτικό προσωπικό έχει εκπαιδευτεί και ενημερωθεί για τις τεχνολογίες και τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες αυτών των εργαλείων για την παροχή ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού, την οργάνωση διαδραστικών διαλέξεων και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, το διδακτικό προσωπικό διαθέτει εμπειρία στη διδασκαλία εξ αποστάσεως και μπορεί να διαχειριστεί με επιτυχία την αμφίδρομη επικοινωνία με τους φοιτητές, να παρέχει αξιολόγηση και ανατροφοδότηση και να υποστηρίξει την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία μάθησης. Η προσαρμογή και η ευελιξία του διδακτικού προσωπικού στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Το ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» είναι ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα και, ως εκ τούτου, δεν παρέχει υπηρεσίες προς τους φοιτητές, όπως σίτιση, φοιτητική εστία κ.λπ.