Εργαστήριο Βιολογίας

Ο έλεγχος των γνώσεων που απέκτησε ένας φοιτητής πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, οι οποίες είναι τρεις: Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, μετά από δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία του Τμήματός τους, όπου δηλώνουν τα μαθήματα στα οποία πρόκειται να λάβουν μέρος.

Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων ως εξής:

  • Κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου ο φοιτητής μπορεί να εξετασθεί στα μαθήματα που έχει συμπεριλάβει στην δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.

  • Κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ο φοιτητής μπορεί να εξετασθεί στα μαθήματα που έχει συμπεριλάβει στην δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

  •  Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου ο φοιτητής μπορεί να εξεταστεί στα δηλωθέντα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού).

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 5ο έτος σπουδών τους θεωρούνται επί πτυχίω και μπορούν να εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, εφόσον τα έχουν δηλώσει έστω και μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η αξιολόγηση της επίδοσης μπορεί να γίνει με γραπτή ή προφορική εξέταση. Επίσης, ο διδάσκων δικαιούται να απαλλάξει κάποιους φοιτητές από την τελική εξέταση, εφόσον έχει προηγηθεί επαρκής διαδοχικός έλεγχος των γνώσεών τους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος σπουδών.

Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο της επίδοσης στη θεωρία και στην εργαστηριακή ή φροντιστηριακή άσκηση. Η βαθμολογία δίνεται με τους πρώτους 10 αριθμούς και το μηδέν. Βάση επιτυχίας αποτελεί ο βαθμός πέντε (5).

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται από το διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα και αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος το πολύ μέσα σε τρεις εβδομάδες από την εξέταση του μαθήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

Διόρθωση βαθμού επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει προφανής παραδρομή ή σφάλμα, ύστερα από έγγραφο του αρμοδίου διδάσκοντα και απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος.

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο Περιγραφή
pdf B20_Kanonismos_Spoudon_1-11-2023