Εικόνα Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) υποχρεούνται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ). Η ΠΕ εκπονείται τυπικά κατά τη διάρκεια του δέκατου εξαμήνου των σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση του φοιτητή τουλάχιστον για ένα κανονικό εξάμηνο σπουδών, δηλαδή ο χρόνος εκπόνησής της είναι τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η εργασία αυτή έχει διακριτό θέμα ειδίκευσης,  είναι επιστημονική και μπορεί να είναι είτε ερευνητική, περιλαμβάνοντας εκτέλεση πειραμάτων σε εργαστηριακούς ή υπαίθριους χώρους του ιδρύματος, ή ακόμα και σε χώρους άλλων φορέων, είτε μία εμπεριστατωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Η τελική βαθμολογία της ΠΕ συμβάλει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του πτυχίου. Ισοδυναμεί με πέντε (5) εξαμηνιαία μαθήματα και παρέχει εικοσιπέντε (25) διδακτικές μονάδες με συντελεστή βαρύτητας 10 (5×2).

Η Πτυχιακή Εργασια είναι κατατμημένη σε 5 επιμέρους συνιστώσες. Πιο συγκεκριμένα, ισοδυναμεί με πέντε (5) αλληλοσυνδεδεμένες Πτυχιακές εργασίες των 6 πιστωτικών και 5 διδακτικών μονάδων έκαστη, οι οποίες όμως συντίθενται σε μία αδιάσπαστη ολότητα και παρέχουν συνολικά εικοσιπέντε (25) διδακτικές μονάδες με συντελεστή βαρύτητας 10 (5 Χ 2) και συνολικό αριθμό ECTS=30.

Αυτές οι πέντε επιμέρους πτυχιακές εργασίες είναι:

  1. FST_1001: ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ι: Σκοπιμότητα-Θεωρητικό πλαίσιο,
  2. FST_1002: ΠΤΥΧΙΑΚΗ II Βιβλιογραφική ανασκόπηση,
  3. FST_1003: ΠΤΥΧΙΑΚΗ III Μεθοδολογία‐Πειραματική ή υπολογιστική προετοιμασία και οργάνωση,
  4. FST_1004: ΠΤΥΧΙΑΚΗ IV Μετρήσεις‐Αποτελέσματα,
  5. FST_1005: ΠΤΥΧΙΑΚΗ V Συζήτηση – Συμπεράσματα.

Η ΠΕ θεωρείται περατωμένη όταν μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα αποσταλεί η τελική μορφή ηλεκτρονικά στα μέλη της τριμελούς επιτροπής και στη Γραμματεία.

Η εξέταση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται μόνο εφόσον ο φοιτητής έχει εκπληρώσει επιτυχώς όλες τις εξεταστικές υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών. Η εξέταση γίνεται δημόσια από την τριμελή συμβουλευτική και εξεταστική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο επιβλέπων Καθηγητής, σε χρόνο που καθορίζεται από την επιτροπή. Κατά την εξέταση ο φοιτητής αναπτύσσει προφορικά την εργασία του και απαντά σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής. Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί χωριστά και ο τελικός βαθμός της πτυχιακής μελέτης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των τριών εξεταστών. Η μελέτη κρίνεται επιτυχής, αν ο τελικός βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5) και οι βαθμοί δύο τουλάχιστον εξεταστών είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του πέντε (5). Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής υποβάλλεται σε δεύτερη εξέταση, αφού συμπληρώσει και διορθώσει τη μελέτη του σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής. Σε περίπτωση και νέας αποτυχίας, ο φοιτητής υποχρεώνεται να εκπονήσει άλλη πτυχιακή μελέτη με το ίδιο ή διαφορετικό θέμα.