Κεφαλίδα Σελίδας

Οι σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή 10 εξάμηνα.

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

Το εκπαιδευτικό έργο σε κάθε ακαδημαϊκό έτος διαρθρώνεται σε χειμερινά και εαρινά εξάμηνα καθένα από τα οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις.

Από τα δέκα συνολικά εξάμηνα τα πέντε (1ο, 3ο, 5ο, 7ο και 9ο) είναι τα Χειμερινά και τα άλλα πέντε (2ο, 4ο, 6ο, 8ο και 10ο) είναι τα Εαρινά.

Τα 9 πρώτα εξάμηνα διατίθενται για μαθήματα, ενώ το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

Μεταξύ των μαθημάτων υπάρχουν τα υποχρεωτικά, η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου, καθώς και τα μαθήματα επιλογής που ο φοιτητής επιλέγει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση των οποίων αποτελεί, επίσης, προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. Η επανεγγραφή των φοιτητών και η δήλωση μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο είναι υποχρεωτική και γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Για τα περισσότερα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε εξάμηνο προβλέπονται συνήθως τρεις ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και δύο ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ή φροντιστηρίων την εβδομάδα.

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων και των φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές και δεν επιτρέπονται περισσότερες απουσίες από το 1/5 του προβλεπόμενου αριθμού τους.