Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος – Πανεπιστημίου Πατρών. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος ΕΤΤ αποτελεί τη δέσμευση του Τμήματος και όλων των μελών του για τη συνεχή διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της έρευνας και όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος .


Αποστολή του Τμήματος ΕΤΤ

Βασική αποστολή του Τμήματος ΕΤΤ είναι η άρτια εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών σε ένα μεγάλο φάσμα γνωστικών αντικειμένων της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα ΕΤΤ ενισχύει την παρουσία και συμμετοχή των φοιτητών σε διεθνή προγράμματα κινητικότητας Erasmus+. Επιπλέον, γίνεται τακτική παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα εκπαίδευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Τροφίμων με σκοπό την επικαιροποίηση του ΠΠΣ.

Παράλληλα, το Τμήμα ΕΤΤ αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα (μέσω και των θεσμοθετημένων εργαστηρίων που διαθέτει) µε συµµετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηµατοδοτούμενα από Ελληνικές και Ευρωπαϊκές πηγές. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη του Τμήματος συνεργάζονται και με μέλη άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τόσο Ελληνικών όσο και του εξωτερικού. Απόρροια αυτών των ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι η δημοσίευση επιστημονικών εργασιών από τα μέλη του Τμήματος ΕΤΤ, τόσο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά όσο και σε συνέδρια (εθνικά και διεθνή).

Εκτός των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, το Τμήμα ΕΤΤ επιδιώκει και πραγματοποιεί συνεργασίες με οργανισμούς τροφίμων αλλά και επιχειρήσεις τροφίμων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου για  τη  διάδοση  της υφιστάμενης γνώσης, αλλά  και της νέας γνώσης που παράγεται μέσω των ερευνητικών του δραστηριοτήτων. Στοιχείο δηλαδή βασικό της αποστολής του Τμήματος ΕΤΤ είναι η επαφή και επικοινωνία με επαγγελματικούς φορείς, προκειμένου οι γνώσεις της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων να έχουν πρακτικές εφαρμογές.

Επίσης, το Τμήμα ΕΤΤ στηρίζει το έργο των επιχειρήσεων τροφίμων προσφέροντας υπηρεσίες αναφορικά με την ανάλυση τροφίμων, το σχεδιασμό νέων προϊόντων, τις απαιτήσεις  συσκευασίας  τροφίμων,  τη  διάρκεια  ζωής  των  τροφίμων  καθώς και  την επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων.

Στοιχείο επίσης βασικό της αποστολής του Τμήματος ΕΤΤ είναι η επαφή και επικοινωνία με κοινωνικούς φορείς και απλούς πολίτες, ώστε με δραστηριότητες όπως π.χ. ημερίδες και διαλέξεις να παρέχεται ενημέρωση σε καταναλωτές για θέματα σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα τροφίμων, τη διατροφική τους αξία και τις αρχές υγιεινής διατροφής, καθώς και άλλα επίκαιρα θέματα που απασχολούν την Ελληνική κοινωνία.


Όραμα του Τμήματος ΕΤΤ

Το όραμα του Τμήματος ΕΤΤ είναι να γίνει ένα πρωτοπόρο Πανεπιστημιακό Τμήμα και πρότυπο εκπαίδευσης, αριστείας, εξωστρέφειας, διεθνοποίησης και καινοτομίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων. Οραματίζεται να γίνει Τμήμα το οποίο θα χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και σύγχρονα εκπαιδευτικά υλικά, που θα δημιουργεί άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες με σημαντική παρουσία σε διεθνή προγράμματα κινητικότητας Erasmus+, ενώ οι απόφοιτοί του θα είναι από τους πρώτους στη ζήτηση από τις επιχειρήσεις και οργανισμούς τροφίμων.

Το όραμα του Τμήματος ΕΤΤ είναι να γίνει ένα αξιόλογο και φημισμένο ερευνητικό κέντρο, με σημαντικές συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, με μεγάλη συμμετοχή σε χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα, με αποτελέσματα έρευνας που θα έχουν μεγάλη απήχηση και εφαρμογή στην τοπική και διεθνή επιχειρηματική σκηνή και με μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων των μελών του, τόσο σε συνέδρια όσο και σε επιστημονικά περιοδικά (εθνικά και διεθνή), των οποίων οι αναφορές από άλλους συγγραφείς-ερευνητές θα είναι ιδιαίτερα πολλές.

Το όραμα του Τμήματος ΕΤΤ αναφέρεται επίσης και στη δημιουργία ενός Τμήματος με το οποίο θα επιδιώκουν συνεργασίες μεγάλοι οργανισμοί σχετικά με την επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων καθώς και οι κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων, προκειμένου για τη διάχυση της γνώσης που απορρέει από τις δραστηριότητες του Τμήματος αλλά και την πραγματική της πρακτική εφαρμογή. Βασικός σκοπός του Τμήματος ΕΤΤ είναι να αποτελεί ένα Τμήμα μέσω του οποίου η γνώση από τη θεωρία να γίνεται πράξη.

Επιπλέον, βασικό στοιχείο του οράματος του Τμήματος ΕΤΤ είναι να γίνει ένα Τμήμα του οποίου η απήχηση στους καταναλωτές και κοινωνικούς φορείς θα είναι διάχυτη, όχι μόνο σε τοπικό και εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.


Αντικείμενα του ΠΠΣ του Τμήματος ΕΤΤ

Τα βασικά αντικείμενα του ΠΠΣ του Τμήματος ΕΤΤ αναφέρονται σε όλα το φάσμα της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και σε βασικές γραμμές είναι τα εξής: θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε θέματα χημείας τροφίμων, βιοχημείας και ανάλυσης τροφίμων, φυσικοχημείας τροφίμων, μικροβιολογίας τροφίμων, υγιεινής βιομηχανιών τροφίμων, τεχνολογίας φυτικών και ζωικών προϊόντων τροφίμων, μηχανικής διεργασιών και αυτοματισμών, επεξεργασίας τροφίμων και συντήρησης, συσκευασίας τροφίμων, οινολογίας και αλκοολούχων προϊόντων, ποιοτικού ελέγχου, συστημάτων διασφάλισης ποιότητας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην παραγωγή τροφίμων.


Στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος ΕΤΤ

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:

 • Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, στη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ, στην επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών και στην εστίαση στα Μαθησιακά Αποτελέσματα. Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ του οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  • να έχουν θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και στα επιμέρους αντικείμενα που συνθέτουν το γνωστικό αυτό αντικείμενο,
  • να έχουν την επάρκεια για τη διοικητική και διαχειριστική στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις και δραστηριότητες του αγροδιατροφικού τομέα,
  • να έχουν την ικανότητα αντίληψης, ερμηνείας και επίλυσης προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου, μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων συναφών με το γνωστικό τους πεδίο,
  • να διαθέτουν δεξιότητες διαχείρισης πειραμάτων, εργαστηριακής ανάλυσης, διαχείρισης δεδομένων και εφαρμογής υπολογιστικών μεθόδων ανάλυσης στην βάση των γνώσεων που διαθέτουν στην στατιστική και σε σχετικά πληροφορικά συστήματα,
  • να έχουν αναπτύξει γνωστικές δεξιότητες και αυτονομία διαχείρισης, που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν την επιστημονική εκπαίδευση σε επόμενο κύκλο σπουδών.
 • Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, μέσω δράσεων διεθνοποίησης και συγκριτικών αξιολογήσεων με Πανεπιστήμια αντίστοιχου μεγέθους, δίνοντας έμφαση στη διάκριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα η ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος επιτυγχάνεται μέσω:
  • της διοργάνωσης εθνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων,
  • της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ του Τμήματος στις επιστημονικές επιτροπές εθνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων,
  • της συμμετοχής του Τμήματος σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, κινητικότητας μελών ΔΕΠ και μελών ΕΔΙΠ, κλπ. (π.χ. Erasmus, Erasmus+),
  • της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα,
  • της πραγματοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανοικτών για το κοινό,
  • της συμμετοχής του Τμήματος στη δράση «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών» με τον τίτλο: «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο»,
  • της συμμετοχής του Τμήματος στη δράση «Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων».
 • Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος δίνοντας προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος προωθεί:

 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πλαίσιο της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • το αίσθημα ευθύνης των μελών του διδακτικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού και των φοιτητών του Τμήματος για τη Διασφάλιση της Ποιότητας,
 • την αφοσίωση στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρόοδο της επιστήμης με βάση τις ανάγκες των φοιτητών, την μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση και τις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα,
 • τη φοιτητοκεντρική μάθηση και την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων του ΠΠΣ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • τις ακαδημαϊκές αρχές, την επιστημονικής δεοντολογίας και των ίσες ευκαιρίες στη μάθηση,
 • την κουλτούρα ενσωμάτωσης και ανεκτικότητας στην διαφορετικότητα,
 • την ποιότητα  του  ΠΠΣ  και  τη  διαμόρφωσή  του  με  βάση  τα  διεθνή   ακαδημαϊκά πρότυπα και ειδικότερα με το πρότυπο της ΕΘΑΑΕ,
 • την εξωστρέφεια του Τμήματος και τη συμμετοχή αποφοίτων και εξωτερικών φορέων στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών,
 • την αποτελεσματική οργάνωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας,
 • την ορθολογική κατανομή και διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία και ανάπτυξη του Τμήματος,
 • την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, για την αποτελεσματική κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και την υποστήριξη στο έργο τους.

Ειδικότερα,  για  την  υλοποίηση  της  Πολιτικής  Ποιότητας,  το  Τμήμα  ΕΤΤ  δεσμεύεται  να εφαρμόσει διάφορες διαδικασίες ποιότητας που θα ελέγχουν και θα αποδεικνύουν:

 • α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ,
 • β) την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • γ)  την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, δ)  την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
 • ε)  την ποιότητα και την ποσότητα του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,
 • στ)τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
 • ζ)  το επίπεδο των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 • η) την ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών, των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας,
 • θ) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και την άψογη συνεργασία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος ΕΤΤ με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση.

Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος ΕΤΤ υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο Περιγραφή
pdf Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος ΕΤΤ