Εγκαταστάσεις Αγρινίου Πάρκο

Ένα πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) ενός πανεπιστημιακού τμήματος θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται ακολουθώντας τις επιταγές και τις προκλήσεις της επιστημονικής ανάπτυξης και τις γενικότερες απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης. Σε αυτά τα πλαίσια προβλέπεται ετήσια αναθεώρηση και προσαρμογή του ΠΣ του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) με βάση τη γνώμη αποφοίτων, συναφών επιστημονικών οργανώσεων, επιμελητηρίων και εργοδοτών που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς κλάδους, αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος θα συλλέγει μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με αποφοίτους του Τμήματος χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα ΕΤΤ.