Εγκαταστάσεις Αγρινίου Αίθουσα Συνεδριάσεων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4610/7-5-2019 της ίδρυσης του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων και έως ότου το Τμήμα να καταστεί αυτοδύναμο,  με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ορίζεται ο  προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος καθώς και τα μέλη τα οποία συγκροτούν την προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων.


Με την  υπ’ αριθ. 207/25.8.2022 απόφαση Συγκλήτου περί ορισμού προσωρινών Συνελεύσεων των Τμημάτων που προκύπτουν μετά τη συγχώνευση κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 52/7.7.2022 (ΦΕΚ 131/7.7.2022) ορίστηκε η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.8.2023 ή μέχρι την ανάδειξη των Οργάνων του Τμήματος, κατόπιν διεξαγωγής εκλογών στην περίπτωση που το Τμήμα πληροί τις προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 9 του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 52/2022.


Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος


Προσωρινός Πρόεδρος


Μπεληγιάννης Γρηγόριος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων


Προσωρινός Αντιπρόεδρος


Κεχαγιάς Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων


*** Ο προσωρινός Πρόεδρος και ο προσωρινός Αντιπρόεδρος ορίζονται με διετή θητείαάλλως μέχρι την ανάδειξη των Οργάνων του Τμήματος, κατόπιν διεξαγωγής εκλογών στην περίπτωση που το Τμήμα πληροί τις προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 9 του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 52/2022.


Μέλη Προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος


Πατάκας Άγγελος Καθηγητής  Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Ψωμάς Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Ανδρίτσος Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων


Αρμοδιότητες Προσωρινού Προέδρου


Σύμφωνα με την κείμενη νομολογία (άρθρο 11 του ν. 4485/2017), ο προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων έχει τις ίδιες αρμοδιότητες όπως ο κάθε Πρόεδρος Τμήματος και παραμένει μέχρι να το Τμήμα να καταστεί αυτοδύναμο. Οι αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα να:

 • εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο, οφείλοντας να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της
 • προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,
 • συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της,
 • μεριμνά για την πιστή εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και των άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο Τμήμα,
 • διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης του Τμήματος,
 • συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος,
 • συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και τη διαβιβάζει στην Κοσμητεία.

Αρμοδιότητες Προσωρινής Συνέλευση Τμήματος


Σύμφωνα με το Άρθρο 44, Ν.4610/2019 ως όργανο διοίκησης του Τμήματος ΕΤΤ ορίζεται η προσωρινή Συνέλευση, η οποία έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με μία κανονική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Έτσι μεταξύ άλλων έχει τη δυνατότητα να:

 • συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία της ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • συντάσσει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος,
 • απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα,
 • κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων,
 • αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις,
 • εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών,
 • εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την οργάνωση κοινών μαθημάτων του Τμήματος με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής,
 • συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος,
 • εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
 • εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
 • καταρτίζει και επικαιροποιεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π., τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,
 • προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαμβάνει απόφαση περί της επιλογής,
 • κατανέμει τα κονδύλια στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος,
 • συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της,
 • γνωμοδοτεί για τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. από και προς το Τμήμα.