Εγκαταστάσεις Αγρινίου Αίθουσα Συνεδριάσεων

Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων  διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο.

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και ένα εκπρόσωπο των φοιτητών του Τμήματος. (*** Οι εκπρόσωποι ορίζονται κάθε χρόνο από τον σύλλογο τους).


Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
 2. Το π.δ. 52/2022 (Α’131) «’Ιδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών».
 3. Την υπό στοιχεία 71784/27.09.2022 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών (Β’5166/2022) «Ένταξη μελών Δ.Ε.Π. σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 52/2022»
 4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Παν/μίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25.10.2019 τ. Β’).
 5. Τον ορισμό του Καθηγητή κ. Γρηγορίου Μπεληγιάννη του Νικολάου, στη θέση του  Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεωργίου Στυλιαρά , στη θέση του  Αντιπροέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 828/12.09.2022 τεύχος ΥΟΔΔ – ΑΔΑ: Ψ93Τ469Β7ΘΒΦ8) με θητεία από 1.9.2022 έως 31.8.2024, άλλως μέχρι την ανάδειξη των Οργάνων του Τμήματος, κατόπιν διεξαγωγής εκλογών στην περίπτωση που το Τμήμα πληροί τις προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 9 του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 52/2022.
 6. Την υπό στοιχεία 76136/11-10-2022, διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΔΑ: ΨΤ8Ι469Β7Θ-0Φ6) περί αυτοδυναμίας Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχει ως εξής:


Συνέλευση Τμήματος


 Πρόεδρος


Μπεληγιάννης Γρηγόριος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων


 Αντιπρόεδρος


Στυλιαράς  Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων


*** Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ορίζονται με διετή θητεία,, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 9 του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 52/2022, ΦΕΚ 141- 4957/21-07-2022 άρθρο 32,40.


Μέλη Συνέλευσης Τμήματος


Μέλη ΔΕΠ

Λάνταβος Αθανάσιος, Καθηγητής

Πατάκας Άγγελος, Καθηγητής

Κεχαγιάς Γεώργιος,  Καθηγητής

Ψωμάς Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανδρίτσος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

Γιαννακάς Άρης, Επίκουρος Καθηγητής

Καραμπάγιας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Μαυρομμάτη Αθανασία, Επίκουρος Καθηγήτρια

Τριανταφυλλίδης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής

Tσιρογιάννης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π

Δεν έχει ορισθεί

Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.

Μπισδούνης Χρήστος

Εκπρόσωπος Φοιτητών

Δεν έχει υποδειχθεί


Αρμοδιότητες  Προέδρου


Σύμφωνα με την κείμενη νομολογία (άρθρο 11 του ν. 4485/2017), ο  Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων έχει τις  αρμοδιότητες:

Οι αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα να:

 • εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο, οφείλοντας να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της
 • προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,
 • συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της,
 • μεριμνά για την πιστή εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και των άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο Τμήμα,
 • διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης του Τμήματος,
 • συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος,
 • συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και τη διαβιβάζει στην Κοσμητεία.

Αρμοδιότητες Συνέλευσης Τμήματος


Ως  όργανο διοίκησης του Τμήματος ΕΤΤ ορίζεται η Συνέλευση Τμήματος.

Μεταξύ άλλων έχει τη δυνατότητα να:

 • συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία της ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Πανεπιστημίου Πατρών,
 • συντάσσει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος,
 • απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα,
 • κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων,
 • αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις,
 • εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών,
 • εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την οργάνωση κοινών μαθημάτων του Τμήματος με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής,
 • συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος,
 • εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
 • εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
 • καταρτίζει και επικαιροποιεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π., τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,
 • προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαμβάνει απόφαση περί της επιλογής,
 • κατανέμει τα κονδύλια στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος,
 • συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της,
 • γνωμοδοτεί για τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. από και προς το Τμήμα.