Κατσιγιάννη Μαρία


Μαρία Κατσιγιάννη, Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Γνωστικό Αντικείμενο: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση


 • Email: ,
 • Τηλέφωνο: +30 26410 74137
 • Γραφείο: Γραφείο 2.10, Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, (2ο Κτίριο, Β όροφος),
 • Ώρες Γραφείου: 9:00-14:00

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι


 • Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Πατρών 1998.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Εκπαιδευτική πολιτική και Διοίκηση”, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, 2003.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, 2018.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


 • Εκπαιδευτική πολιτική και επαγγελματική κατάρτιση
 • Εκπαίδευση και αγορά εργασίας
 • Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών, ανάπτυξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

Δημοσιεύσεις


 • Vergidis, D., Katsigianni, M., Brinia, V. (2010), “Needs Assessment of the adult educators teaching in Adults’ Education Centers (A.E.C.)”, στο Papastamatis A., Valkanos E., Zarifis Z.K., Panistsidou E. (eds), Proceedings of the Conference “Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assessment in Europe”, University of Macedonia, Thessaloniki, 6-8 November 2009, European Society for Research on the Education of Adults.
 • Ασημάκη, Α., Κατσιγιάννη, Μ., & Κουστουράκης, Γ. (2008). Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της εξέλιξης της θέσης των γυναικών στην ακαδημαϊκή (Πανεπιστημιακή) ιεραρχία. Μελέτη περίπτωσης: το Πανεπιστήμιο Πατρών 1964 – 2007. Στο 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Ιστορία Εκπαίδευσης: Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 3 – 5 Οκτωβρίου 2008. Διαθέσιμο online στη διεύθυνση: http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language+el_GR&page706=1&itemid706=1073
 • Κουτσονίκος, Γ. & Κατσιγιάννη, Μ. (2003). Ο ρόλος του διαδικτύου στην ενημέρωση στελεχών και εκπαιδευτών ενηλίκων. Στο Δ. Βεργίδης (Επ): Εκπαίδευση Ενηλίκων – Συμβολή στην εξειδίκευση στελεχών και εκπαιδευτικών, (σσ. 51 – 62). Αθήνα:Ελληνικά Γράμματα.
 • Καραλής A., Δ.. Βεργίδης & Μ. Κατσιγιάννη (2000). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και συνεχιζόμενη κατάρτιση: συμβολή στη συγκριτική τους αξιολόγηση’, στο Γ. Μπαγάκης, επιμ., Προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη σχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο.