Βασίλειος Τριανταφυλλίδης, Επίκουρος Καθηγητής,

Γνωστικό αντικείμενο: Ρύπανση και διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων σε καλλιεργούμενα εδάφη και επίδραση στην αυτοφυή χλωρίδα


 • Email: ,
 • Τηλέφωνο: +30 26410 74183,
 • Γραφείο: Γραφείο 0.2, Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο (2ο Κτίριο, Ισόγειο).
 • Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 12:00-13:00, Πέμπτη 8.00-9:00  12:00-13:00

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι


 • 2006 Ph.D., Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • 1998 D.E.A (Diplome d’Etudes Approfondies en sciences agronomiques), Μεταπτυχιακό δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών στις Αγρονομικές Επιστήμες, Εθνικό Πολυτεχνικό Ίδρυμα της Λωρραίνης (inpl), Γαλλία
 • 1998 D.A.A (Diplôme d’Agronomie Approfondie), Απόφοιτος της Εθνικής Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής της Αγρονομίας και της Βιομηχανίας Τροφίμων (ensaia), Ειδίκευση: Επιστήμες & Μηχανική του Περιβάλλοντος,  του Εθνικού Πολυτεχνικού Ιδρύματος της Λωρραίνης (inpl), Γαλλία.
 • 1996 BSc., Πτυχίο Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


 • Ολοκληρωμένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Γεωργία μειωμένων εισροών – Ανάπτυξη εναλλακτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.
 • Ρύπανση και διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων, χρήση περιβαλλοντικών δεικτών.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων για τον έλεγχο της παρουσίας οργανικών και ανόργανων μικρορύπων (φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, νιτρικά κ.α.) στους εδαφικούς και υδατικούς πόρους της καλλιεργούμενης γης.
 • Μελέτη διεργασιών διασποράς και κατανομής τοξικών ουσιών στο περιβάλλον & εκτίμηση των οικολογικών επιπτώσεων από την παρουσία των ενώσεων αυτών στο περιβάλλον.
 • Αξιολόγηση βιοποικιλότητας σε επίπεδο φυτικών ειδών καλλιεργούμενων αγρών.
 • Εφαρμογή και αξιολόγηση καλλιεργητικών τεχνικών προς αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και βελτίωση των ανταγωνιστικών δεικτών της καλλιέργειας.

Δημοσιεύσεις


Eνδεικτικές δημοσιεύσεις

 • Fragkouli R., Antonopoulou M., Asimakis E., Spyrou A., Kosma C., Zotos A., Tsiamis G., Patakas A., Triantafyllidis V*. (2023). Mediterranean Plants as Potential Source of Biopesticides: An Overview of Current Research and Future Trends. Metabolites 13,

 • Triantafyllidis V., Mavroeidis A., Kosma C., Karabagias IK., Zotos A., Kehayias G., Beslemes D., Roussis I., Bilalis D., Economou G., Kakabouki I. (2023). Herbicide Use in the Era of Farm to Fork: Strengths, Weaknesses, and Future Implications. Water Air Soil Pollut. 234,

 • Patakas A., Triantafyllidis V., Kokkotos E., Zotos A., Michos K., Karaboiki K., Chatzipapadopoulos F. (2022). Irrigation scheduling using continuously monitored data of soil volumetric water content, Acta Hortic. 1335 613-618.

 • Efthimiou I., Vlastos D., Triantafyllidis V*., & Antonopoulou M*. (2022). Kastoria and Mikri Prespa Lakes: The Impact of Anthropogenic Activities on the Differentiation in the Genotoxic and Toxic Profile of the Surface Water. Land 12,

 • Triantafyllidis V*. Kosma C., Karabagias I. K., Zotos A., Pittaras A., Kehayias G. (2022). Fungicides in Europe During the Twenty-first Century: a Comparative Assessment Using Agri-environmental Indices of EU27. Water Air Soil Pollut. 233, 1-20.

 • Kosma C, Triantafyllidis V*, Zotos A, Pittaras A, Kouneli V, Karydogianni S, Mavroeidis A, Kakabouki I, Beslemes D, Tigka EL, Roussis I. (2022). Assessing Spatial Variability of Soil Properties in Mediterranean Smallholder Farming Systems. Land 11 557.

 • Triantafyllidis V*., Zotos A., Kosma C., Kehayias G., Pittaras A., Drougas P. (2021). Changes in plant species diversity as affected by shading conditions and continuous agricultural practices in kiwifruit orchards. J. Food Agric. 33 11.

 • Triantafyllidis V.*, Zotos A., Kosma C., Kokkotos E. (2020). Environmental implications from long term citrus cultivation and wide use of Cu-fungicides in Mediterranean soilsWater Air Soil Pollut. 231 1-17.

 • Triantafyllidis V.*, Zotos A., Kosma C., Kokkotos E. (2020). Effect of land use on edaphic properties and biodiversity in Mediterranean European agroecosystem. Saudi J. Biol. Sci. 27 3676-3690.

 • Triantafyllidis V.*, kontogergos A., Kosma C., Patakas A. (2018).  An Assessment of the Soil Quality Index in a Mediterranean Agro Ecosystem, Emir. J. Food Agric. 30 1042-1050.

 • Triantafyllidis V., Hela D., Patakioutas G.  (2013). Environmental behavior of the fungicide metalaxyl in experimental tobacco field. J. Environ. Sci. Health B 48 747-757.

 • Triantafyllidis V., Hela D., Papadaki M., Bilalis D., Konstantinou I. (2012). Evaluation of mobility and dissipation of mefenoxam and pendimethalin by application of CSTR model and field experiments using bare and tobacco tilled soil columns. Water Air Soil Pollut. 223, 1625-1637.

 • Triantafyllidis V., Manos S., Hela D., Manos G., Konstantinou I. (2010). Persistence of Trifluralin in oilseed rape fields in Western Greece. Intern. J. Environ. Anal. Chem. 90, 344-356.

 • Bilalis D., Karkanis A., Efthimiadou A.; Konstantas A., Triantafyllidis V. (2009).  Effects of irrigation system and green manure on yield and nicotine content of Virginia (flue-cured) Organic tobacco (Nicotiana tabaccum), under Mediterranean conditions. Ind Crops Prod. 29, 388-394.

 • Triantafyllidis V., Hela D., Salahas G., Dimopoulos P., Albanis T. (2009). Dissipation of Pendimethalin in soil and runoff water in field cultivated with tobacco, Water Air Soil Pollut. 223, 253-264.

 • Triantafyllidis V., Hela D., Dimopoulos D., Albanis T. (2006). Imidacloprid losses in surface runoff from plots cultivated with tobacco. Intern. J. Environ. Anal. Chem. 86, 185-194.