Αρετή Λεοντίου, Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Γνωστικό Αντικείμενο: Χημική Τεχνολογία


 • Email: ,
 • Τηλέφωνο: +30 26410 74197, +30 26410 74153,
 • Γραφείο: Γραφείο 0.5, Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, (2ο Κτίριο, Ισόγειο),
 • Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 10:00-12:00   Παρασκευή 09:00- 11:00

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Χημείας Παν/μιο Ιωαννίνων 2000
 • Διδακτορικός Τίτλος στη Χημική Τεχνολογία, Παν/μιο Ιωαννίνων 2004

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


– Σύνθεση και χαρακτηρισμός καινοτόμων υλικών συσκευασίας τροφίμων.
– Εφαρμογές υλικών νανοτεχνολογίας στη συσκευασία τροφίμων.
– Εφαρμογή μεθόδων εμπλουτισμού των μεμβρανών με φυσικά αντιοξειδωτικά για την παραγωγή τροφίμων με αυξημένη διατηρησιμότητα.


Δημοσιεύσεις


Περιοδικά

•  Salmas, Constantinos E; Giannakas, Aris E; Karabagias, Vassilios K; Moschovas, Dimitrios; Karabagias, Ioannis K; Gioti, Christina; Georgopoulos, Stavros; Leontiou, Areti; Kehayias, George; Avgeropoulos, Apostolos. Development and Evaluation of a Novel-Thymol@ Natural-Zeolite/Low-Density-Polyethylene Active Packaging Film: Applications for Pork Fillets Preservation. Antioxidants 2023, 12(2) 523. https://doi.org/10.3390/antiox12020523
•    Leontiou, Areti; Georgopoulos, Stavros; Karabagias, Vassilios K; Kehayias, George; Karakassides, Anastasios; Salmas, Constantinos E; Giannakas, Aris E. Three-Dimensional Printing Applications in Food Industry. Nanomanufacturing 2023, 3(1), 91-112.  https://doi.org/10.3390/nanomanufacturing3010006
•    Giannakas, A.E.; Karabagias, V.K.; Moschovas, D.; Leontiou, A.; Karabagias, I.K.; Georgopoulos, S.; Karydis-Messinis, A.; Zaharioudakis, K.; Andritsos, N.; Kehayias, G.; et al. Thymol@activated Carbon Nanohybrid for Low-Density Polyethylene-Based Active Packaging Films for Pork Fillets’ Shelf-Life Extension. Foods 2023, 12, 2590. https://doi.org/10.3390/foods12132590
•    Salmas, C.E.; Kollia, E.; Avdylaj, L.; Kopsacheili, A.; Zaharioudakis, K.; Georgopoulos, S.; Leontiou, A.; Katerinopoulou, K.; Kehayias, G.; Karakassides, A.; et al. Thymol@Natural Zeolite Nanohybrids for Chitosan/Polyvinyl-Alcohol-Based Hydrogels Applied as Active Pads. Gels 2023, 9, 570. https://doi.org/10.3390/gels9070570
•    Kechagias, Achilleas; Lykos, Christos; Karabagias, Vassilios K; Georgopoulos, Stavros; Sakavitsi, Viktoria; Leontiou, Areti; Salmas, Constantinos E; Giannakas, Aris E; Konstantinou, Ioannis.  Development and Characterization of N/S-Carbon Quantum Dots by Valorizing Greek Crayfish Food Waste. Appl. Sci. 2023, 13(15), 8730. https://doi.org/10.3390/app13158730
•    Salmas, Constantinos E; Leontiou, Areti; Kollia, Eleni; Zaharioudakis, Konstantinos; Kopsacheili, Anna; Avdylaj, Learda; Georgopoulos, Stavros; Karabagias, Vassilios K; Karydis-Messinis, Andreas; Kehayias, George. Active Coatings Development Based on Chitosan/Polyvinyl Alcohol Polymeric Matrix Incorporated with Thymol Modified Activated Carbon Nanohybrids. Coatings 2023, 13(9), 1503. https://doi.org/10.3390/coatings13091503
•    Giannakas, Aris E; Zaharioudakis, Konstantinos; Kollia, Eleni; Kopsacheili, Anna; Avdylaj, Learda; Georgopoulos, Stavros; Leontiou, Areti; Karabagias, Vassilios K; Kehayias, George; Ragkava, Efthymia. The Development of a Novel Sodium Alginate-Based Edible Active Hydrogel Coating and Its Application on Traditional Greek Spreadable Cheese. Gels 2023, 9(10), 807. https://doi.org/10.3390/gels9100807
•    Giannakas, A.E.; Salmas, C.E.; Moschovas, D.; Karabagias, V.K.; Karabagias, I.K.; Baikousi, M.; Georgopoulos, S.; Leontiou, A.; Katerinopoulou, K.; Zafeiropoulos, N.E.; et al. Development, Characterization, and Evaluation as Food Active Packaging of Low-Density-Polyethylene-Based Films Incorporated with Rich in Thymol Halloysite Nanohybrid for Fresh “Scaloppini” Type Pork Meat Fillets Preservation. Polymers 2023, 15, 282. https://doi.org/10.3390/polym15020282
•    Salmas, C.E.; Giannakas, A.E.; Moschovas, D.; Kollia, E.; Georgopoulos, S.; Gioti, C.; Leontiou, A.; Avgeropoulos, A.; Kopsacheili, A.; Avdylaj, L.; et al. Kiwi Fruits Preservation Using Novel Edible Active Coatings Based on Rich Thymol Halloysite Nanostructures and Chitosan/Polyvinyl Alcohol Gels. Gels 2022, 8, 823. https://doi.org/10.3390/gels8120823
•    Giannakas, A.E.; Salmas, C.E.; Leontiou, A.; Moschovas, D.; Baikousi, M.; Kollia, E.; Tsigkou, V.; Karakassides, A.; Avgeropoulos, A.; Proestos, C. Performance of Thyme Oil@Na-Montmorillonite and Thyme Oil@Organo-Modified Montmorillonite Nanostructures on the Development of Melt-Extruded Poly-L-lactic Acid Antioxidant Active Packaging Films. Molecules 2022, 27, 1231. https://doi.org/10.3390/molecules27041231
•    Giannakas, A.E.; Salmas, C.E.; Moschovas, D.; Baikousi, M.; Kollia, E.; Tsigkou, V.; Karakassides, A.; Leontiou, A.; Kehayias, G.; Avgeropoulos, A.; et al. Nanocomposite Film Development Based on Chitosan/Polyvinyl Alcohol Using ZnO@Montmorillonite and ZnO@Halloysite Hybrid Nanostructures for Active Food Packaging Applications. Nanomaterials 2022, 12, 1843. https://doi.org/10.3390/nano12111843
•    Giannakas, A.E.; Salmas, C.E.; Leontiou, A.; Baikousi, M.; Moschovas, D.; Asimakopoulos, G.; Zafeiropoulos, N.E.; Avgeropoulos, A. Synthesis of a Novel Chitosan/Basil Oil Blend and Development of Novel Low Density Poly Ethylene/Chitosan/Basil Oil Active Packaging Films Following a Melt-Extrusion Process for Enhancing Chicken Breast Fillets Shelf-Life. Molecules 2021, 26, 1585. https://doi.org/10.3390/molecules26061585
•    Salmas, C.E.; Giannakas, A.E.; Baikousi, M.; Leontiou, A.; Siasou, Z.; Karakassides, M.A. Development of Poly(L-Lactic Acid)/Chitosan/Basil Oil Active Packaging Films via a Melt-Extrusion Process Using Novel Chitosan/Basil Oil Blends. Processes 2021, 9, 88. https://doi.org/10.3390/pr9010088
•    Salmas, C.; Giannakas, A.; Katapodis, P.; Leontiou, A.; Moschovas, D.; Karydis-Messinis, A. Development of ZnO/Na-Montmorillonite Hybrid Nanostructures Used for PVOH/ZnO/Na-Montmorillonite Active Packaging Films Preparation via a Melt-Extrusion Process. Nanomaterials 2020, 10, 1079. https://doi.org/10.3390/nano10061079
•    Giannakas, A.; Salmas, C.; Leontiou, A.; Tsimogiannis, D.; Oreopoulou, A.; Braouhli, J. Novel LDPE/Chitosan Rosemary and Melissa Extract Nanostructured Active Packaging Films. Nanomaterials 2019, 9, 1105. https://doi.org/10.3390/nano9081105
•    Giannakas A.; Vlacha M. ; Salmas C.; Leontiou A.; Katapodis P.; Stamatis H.; Barkoula N.; Ladavos A. Preparation, characterization, mechanical, barrier and antimicrobial properties of chitosan/PVOH/clay nanocomposites. Carbohydrate Polymers 140 (2016) 408-415. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.12.072
•    Giannakas A.; Grigoriadi K.; Leontiou A.; Barkoula N.; Ladavos A. Preparation, morphological characterization, mechanical and barrier properties investigation of chitosan-clay nanocomposites. Carbohydrate Polymers 108 (2014) 103-111. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.03.019
•    Leontiou A.A.; Ladavos A.K.; Giannakas Α.Ε.; Bakas T.V.; Pomonis P.J. A comparative study of substituted perovskite-type solids of oxidic La1-xSrxFeO3±δ and chlorinated La1-xSrxFeO3±δClσ form: Catalytic performance for CH4 oxidation by O2 or N2O. Journal of Catalysis 251 (2007) 103-112. https://doi.org/10.1016/j.jcat.2007.07.012
•    Giannakas A.E.; Leontiou A.A.; Ladavos A.K.; Pomonis P.J. Characterization and catalytic investigation of NO+CO reaction on perovskites of the general formula LaxM1-xFeO3 (M=Sr and/or Ce) prepared via a reverse micelles microemulsion route. Applied Catalysis A: General 309 (2006) 254-262. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2006.05.016
•    Pomonis P.J.; Petrakis D.E.; Ladavos A.K.; Kolonia K.M.; Pantazis C.C.; Giannakas A.E.; Leontiou A.A. The I-Point method for estimating the surface area of solid catalysts and the variation of C-term of the BET equation. Catalysis Communications 6 (2005) 93-96. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2004.11.006
•    Leontiou A.A.; Ladavos A.K.; Armatas G.S.; Trikalitis P.N.; Pomonis P.J. Kinetics investigation of NO+CO reaction on La-Sr-Mn-O perovskite-type mixed oxides. Applied Catalysis A: General 263 (2004) 227-239. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2003.12.017
•    Leontiou A.A.; Ladavos A.K.; Bakas T.V.; Vaimakis T.C.; Pomonis P.J. Reverse uptake of oxygen from La1-xSrx(Fe3+/Fe4+)O3±δ perovskite-type mixed oxides (x = 0;00 0.15; 0.30; 0.40; 0.60; 0.70; 0.80; 0.90). Applied Catalysis A: General 241 (2003) 143-154. https://doi.org/10.1016/S0926-860X(02)00458-1
•    Leontiou A.A.; Ladavos A.K.; Pomonis P.J. Catalytic NO reduction with CO on La1-xSrx(Fe3+/Fe4+)O3±δ perovskite-type mixed oxides (x = 0.00; 0.15; 0.30; 0.40; 0.60; 0.70; 0.80; 0.90). Applied Catalysis A: General 241 (2003) 133-141. https://doi.org/10.1016/S0926-860X(02)00457-X

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. “Montmorillonite composite materials and food packaging”, Aris E. Giannakas and Areti Leontiou, in “Composites for Food Packaging”, Wiley Academic Publications, May 2018.

Συνέδρια

 1. “A green method of manufacturing hybrid materials from hydrophilic and organophil montmorillonite and essential oils”, A. Giannakas, A. Leontiou, I. Tsagkalias, D. Achilias, Α. Ladavos, 5th Conference on Green Chemistry and Sustainable Development, Patras, 20-22 October 2017.
 2. “Composition and characterization of LDPE nanocomposined film – clay modified with essential oils”, A. Giannakas Α. Leontiou, Κ. Zacharioudakis, Α. Ladavos, 5th Conference on Green Chemistry and Sustainable Development, Patras, 20-22 October 2017.
 3. “Effect of the different manufacturing method on mechanical properties, moisture barrier and antioxidant capacity of nanosythic chitosan/thyme oil/montmorillonite film”,  A. Giannakas, A. Leontiou, Α. Ladavos, 5th Conference on Green Chemistry and Sustainable Development, Patras, 20-22 October 2017.
 4. “Authenticity check and certification of the geographical origin of agricultural products”, (poster), C. Salmas, Α. Leontiou, Α. Patakas, Α. Ladavos, 12th Chemistry Conference of Greece – Cyprus, Thessaloniki, 8-10 May 2015.
 5. “A comparative study of substituted perovskite-type mixed solids of oxidic La1-xSrxFeO3±δ and chlorinated La1-xSrxFeO3±δClσ forms for the catalytic oxidation of CH4 by O2”, (poster), A.A. Leontiou, A.K. Ladavos, P.J. Pomonis, 7th European Congress on Catalysis, Sofia, Bulgaria, 28 August – 1 September 2005.
 6. “The I-Point method for the estimation of surface area of solids catalysts and the variation of C term of the BET equation using BET-Scatchard plots”, P.J. Pomonis, D.E. Petrakis, A.K. Ladavos, K.M. Kolonia, G.S. Armatas, A.A. Leontiou, A.E. Giannakas, C.C. Pantazis, 7th European Congress on Catalysis, Sofia, Bulgaria, 28 August – 1 September 2005.
 7. “Surface properties, textural features and catalytic performance for NO+CO abatement of spinels Mal2O4 (M=Mg, Co and Zn) developed by reverse and bicontinuous microemulsion method”, A.E. Giannakas, A.A. Leontiou, A.K. Ladavos, D.E. Petrakis, K.M. Kolonia, P.J. Pomonis,   7th European Congress on Catalysis, Sofia, Bulgaria, 28 August – 1 September 2005.
 8.  “A novel method for the estimation of surface area of solids catalysts and the variation of C-term of the BET equation using BET-Scatchard plots”,  P.J. Pomonis, D.E. Petrakis, A.K. Ladavos, K.M. Kolonia, A.A. Leontiou, A.E. Giannakas, C.C. Pantazis, 13th International Congress on Catalysis, Paris, 11-16 July 2004. “Comparative study of substituted perovskitic oxides La1-xSrxFeO3±δ and La1-xSrxFeO3±δClσ for CH4 oxidation reaction with  N2O or O2”, (poster), Α. Leontiou, A. Ladavos, P. Pomonis, 8th Panhellenic Catalysis Symposium, Ayia Napa, Cyprus, 30 October – 1 November 2004.
 9. “Oxygen absorption study in mixed perovskitic structure oxidesLa1-xSrxFeO3±δ using thermal analysis techniques”, Α. Leontiou, A. Ladavos, P. Pomonis, 2nd Panhellenic Conference on Thermal Analysis, Ioannina, 25-26 June 2004.
 10. “Catalytic activity of La-Sr-Mn-O mixed perovskitic oxides in NO+CO reaction”, (poster), Α. Leontiou, A. Ladavos, G. Armatas, P. Pomonis, 5th Conference of the Department of Chemistry, University of Ioannina, 22-24 October 2002.
 11. “Catalytic activity of La-Sr-Mn-O mixed perovskitic oxides in NO+CO reaction”, (poster), Α. Leontiou, A. Ladavos, G. Armatas, P. Pomonis, 7th Panhellenic Symposium on Catalysis, Edessa, 4-5 October 2002.

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο
Περιγραφή