ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων  διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή 10 εξάμηνα. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους αρχίζει την 1η  Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο σε κάθε ακαδημαϊκό έτος διαρθρώνεται σε χειμερινά και εαρινά εξάμηνα καθένα από τα οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Π.Σ. του Τμήματος είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε στα πρώτα εξάμηνα ο φοιτητής να λαμβάνει τις βασικές γνώσεις που θα του χρειαστούν για την εμβάθυνση και εξειδίκευση που θα ακολουθήσει στην πορεία της εκπαίδευσής του. Έτσι, μέχρι και το 5ο εξάμηνο το ΠΣ αποτελείται μόνο από υποχρεωτικά μαθήματα. Στο 6ο εξάμηνο και μέχρι και το 9ο αρχίζουν να διατίθενται και μαθήματα επιλογής, ενώ το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας….

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος του Π. Σ. του Τμήματος είναι η παροχή μοντέρνας και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους φοιτητές του λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις σε διεθνές επίπεδο και υιοθετώντας σύγχρονες και καινοτόμες πρακτικές, τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική κατάρτισή τους. Η 5ετής διάρκεια σπουδών στο Τμήμα το οποίο στο μέλλον αναμένεται να οδηγεί στην απονομή του τίτλου του Integrated Master Level 7 , στους πτυχιούχους του, προσφέροντάς τους….