Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών για μία (1) θέση άμισθου Υποψηφίου Διδάκτορα ακαδ. έτους 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών υπ’ αριθ. 28/28.11. 2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: Χημική Τεχνολογία. Εφαρμογές Νανοδομών στην Τεχνολογία Τροφίμων. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 5/12/2022 – 15/12/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του…

Περισσότερα
Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Προκήρυξη: Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών υπ’ αριθ. 27/21.11. 2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: Γεωργική παραγωγή & Περιβάλλον.Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 25/11/2022 – 09/12/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος…

Περισσότερα

Προκήρυξη: Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στη με αριθμό 24/01-11-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Τροφίμων. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 04/11/2022 – 18/11/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος…

Περισσότερα

Προκήρυξη εντεταλμένου διδάσκοντα για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με γνωστικό αντικείμενο “Επιστήμη Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου” (ΑΔΑ: Ψ6ΥΝ469Β7Θ-3ΒΣ)

ΑΔΑ: Ψ6ΥΝ469Β7Θ-3ΒΣ Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 72879/30-9-2022 Θέμα: Προκήρυξη εντεταλμένου διδάσκοντα για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με γνωστικό αντικείμενο “Επιστήμη Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου” Είδος Πράξης: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ Για λήψη του εγγράφου…

Περισσότερα

Προκήρυξη εντεταλμένου διδάσκοντα για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με γνωστικό αντικείμενο “Μάρκετινγκ” (ΑΔΑ: 6ΚΛΜ469Β7Θ-6ΙΓ)

ΑΔΑ: 6ΚΛΜ469Β7Θ-6ΙΓ Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 72869/30-9-2022 Θέμα: Προκήρυξη εντεταλμένου διδάσκοντα για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με γνωστικό αντικείμενο “Μάρκετινγκ” Είδος Πράξης: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ * Για…

Περισσότερα
Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης/εων προς Σύναψη7 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (εφ’ εξής καλούμενος, για τις ανάγκες της παρούσης πρόσκλησης, Αναθέτουσα Αρχή) σύμφωνα με απόφαση της αρ. 826 / 30-08-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 7 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με…

Περισσότερα
Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

«Δημοσίευση για την πλήρωση κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με  έμφαση στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2044/24-8-2022 τ. Γ ́ (ημερομηνία κυκλοφορίας 24-8-2022) ΑΔΑ: 663Ο469Β7Θ-Ο1Τ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 29334 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση είναι στις 7 /…

Περισσότερα