Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης/εων προς Σύναψη7 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (εφ’ εξής καλούμενος, για τις ανάγκες της παρούσης πρόσκλησης, Αναθέτουσα Αρχή) σύμφωνα με απόφαση της αρ. 826 / 30-08-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 7 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με…

Περισσότερα
Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

«Δημοσίευση για την πλήρωση κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με  έμφαση στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2044/24-8-2022 τ. Γ ́ (ημερομηνία κυκλοφορίας 24-8-2022) ΑΔΑ: 663Ο469Β7Θ-Ο1Τ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 29334 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση είναι στις 7 /…

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη 93 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 82190) – Ε.Υ.: Διονύσιος Μαντζαβίνος (08/07/2022)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 821ης / 05.07.2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.)…

Περισσότερα

Προκήρυξη: Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στη με αριθμό 13/06-04-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: Κυκλική Οικονομία, Νανοτεχνολογία Τροφίμων-Ανάπτυξη αντιμικροβιακών νανοδομών για αύξηση του χρόνου ζωής τροφίμων. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 11/04/2022…

Περισσότερα

Επικουρικό Διδακτικό Έργο 2021-2022 (ΕΣΠΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 116 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ & 51 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Κωδ. Προγρ. 82015) – Ε.Υ.: Διονύσιος Μαντζαβίνος). Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του…

Περισσότερα