Το Πρυτανικό Συμβούλιο στην υπ. αριθμ. 85/16.06.2022 Συνεδρίασή του αποφάσισε ότι οι Υπηρεσίες, Γραμματείες και οι λοιπές Υπηρεσιακές Μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών,

δεν θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 έως και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022.

Εκ της Γραμματείας