ΑΔΑ: 6ΚΛΜ469Β7Θ-6ΙΓ
Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 72869/30-9-2022
Θέμα: Προκήρυξη εντεταλμένου διδάσκοντα για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με γνωστικό αντικείμενο “Μάρκετινγκ”
Είδος Πράξης: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
* Για την ορθή προβολή του εγγράφου και την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής προτείνεται η χρήση Adobe Reader.