ΑΔΑ: Ψ6ΥΝ469Β7Θ-3ΒΣ
Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 72879/30-9-2022
Θέμα: Προκήρυξη εντεταλμένου διδάσκοντα για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με γνωστικό αντικείμενο “Επιστήμη Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου”
Είδος Πράξης: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ