Ενημέρωση των φοιτητών ΔΕΑΠΤ

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην επόμενη ορκωμοσία θα πρέπει (μέχρι 3-3-2023), να έχει γίνει από τον επιβλέποντα καθηγητή, η κατάθεση της βαθμολογίας που θα προκύψει από την παρουσίαση της πτυχιακής σας εργασίας.

Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας αποτελεί την τελευταία σας υποχρέωση και προϋποθέτει την μη οφειλή μαθημάτων η οποία επιβεβαιώνεται από την Γραμματεία μετά από αίτησή σας για έλεγχο καρτέλας  ( βλ. ανακοίνωση 13-1-2023).

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προγενέστερη έγκριση του θέματος της πτυχιακής σας από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ από 13-2-2023 έως 2-3-2023

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Εκ της Γραμματείας

Αγρίνιο 26-1-2023