Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.Κ. 82838 & MIS / κωδ. ΟΠΣ: 6003416 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για την ανάθεση τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Μαντζαβίνο, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από το Τμήμα, δηλαδή από τις 23/02/2024 έως και 27/02/2024.

Ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων: 22.02.2024

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις επί του αποτελέσματος τα προσωρινά αποτελέσματα καθίστανται αυτόματα οριστικά.