Εκλογές

Διαπιστωτική πράξη Προέδρου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Πρόεδρος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διαπιστώνει : Α) Την εκλογή της κας Λεοντίου Αρετής ως τακτικού εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Β) Τον κ. Τασσόπουλο Ιωάννη ως αναπληρωματικό μέλος (ΕΔΙΠ) στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.…

Περισσότερα
Εκλογές

Πρακτικό  Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Εφορευτική Επιτροπή) αφού παρέλαβε τις αιτήσεις των υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και έλεγξε τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 39138/04.06.2024 (ΑΔΑ:ΨΣΖΛ469Β7Θ-6ΩΣ) απόφαση της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών ανακηρύσσει ως υποψήφιους τους (αλφαβητική σειρά): ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ…

Περισσότερα
Εκλογές

Ορισμός του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών, για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διαπιστώνει τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 39163/04.06.2024 (ΑΔΑ:Ψ32Ρ469Β7Θ-7ΝΦ) απόφαση της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Η εκλογική…

Περισσότερα
Εκλογές

Ορισμός του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών, για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διαπιστώνει τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 39138/04.06.2024 (ΑΔΑ:ΨΣΖΛ469Β7Θ-6ΩΣ) απόφαση της Σχολής Γεωπονικών…

Περισσότερα