Εικόνα Προκήρυξη Θέσης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (εφ’ εξής καλούμενος, για τις ανάγκες της παρούσης πρόσκλησης, Αναθέτουσα Αρχή) σύμφωνα με απόφαση της αρ. 826 / 30-08-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 7 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΜΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διονύσιο Μαντζαβίνο, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο http://uproskliseis.upatras.gr/ , μέχρι την 20/09/2022 και ώρα 23.59′

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο Περιγραφή
pdf Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος