Οι δηλώσεις θέματος Πτυχιακής Εργασίας από τους φοιτητές του συγχωνευθέντος Τμήματος ΔΕΑΠΤ θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από 26/2/2024 έως και 15/3/2024 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Το έντυπο δήλωσης θέματος Πτυχιακής Εργασίας επισυνάπτεται.

Το συγκεκριμένο έγγραφο μπορεί να κατατεθεί για πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Τμήματος είτε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) είτε δια ζώσης.

Το έγγραφο θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τόσο από το φοιτητή όσο και από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

Επισυναπτόμενα:

Αρχείο Περιγραφή
doc Έντυπο-Δήλωσης-Θέματος-Πτυχιακής-2 - n